Všeobecné obchodné podmienky

Časť I. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služby (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je spoločnosť AKV – Ambulancia klinickej výživy, s.r.o., so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 35872586, zápis: Obchodný register Mesteského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 30348/B (ďalej len „poskytovateľ”) a kupujúcim – spotrebiteľom (tiež ako „používateľ“), ktorej predmetom je poskytovanie služby (predplatné videí) na doméne a subdoménach internetovej stránky akv.sk a na platformách Google Play a Apple Store. Službou sa rozumie poskytnutie práva používateľovi k zakúpenému videu, vrátane prístupových údajov podľa záväznej objednávky.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

e-mail: akv@akv.sk
telefón: +421 2 212 999 27
poštová adresa: Bosákova 7, 85104 Bratislava

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia
(SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru 
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

1.2
Poskytovateľ prevádzkuje služby, ktorých obsahom sú videá, ktoré poskytovateľ priebežne zaraďuje na webovú stránku podľa svojho vlastného uváženia. Používateľ získa prístup k obsahu, ktorý je poskytovaný ihneď po tom, ako uzatvorí zmluvu o poskytovaní služby. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej firmy je považovaná za podvodné konanie a zneužitie dobrého mena poskytovateľa služby. Služby poskytované prostredníctvom poskytovateľa zahŕňajú poskytnutie prístupu k obsahu v spoplatnených častiach služby, a to po zaplatení poplatku používateľom.

1.3
Tieto obchodné podmienky predstavujú návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov určený používateľovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na webovej stránke akv-tv.com a prijatím podmienok poskytovania služieb príjme používateľ služby návrh poskytovateľa služby čím medzi poskytovateľom a používateľom dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto podmienok.

1.4
Používateľom sa rozumie spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5
Používateľom služby môže byť len osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine.

1.6
Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o prevádzkovaní služby nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.7
Používateľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.8
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby. V prípade, že poskytovateľ a používateľ služby uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služby, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o poskytovaní služby uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Registrácia a spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb

2.1
Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy používateľa poskytovateľom vo forme používateľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa alebo na platformách Google Play a Apple Store (ďalej len „objednávka“). V prípade, ak poskytovateľ a používateľ uzatvoria zmluvu, poskytovateľ je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Všetky ceny za služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.

2.2
Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční poskytovateľ najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky používateľa a po overení dostupnosti služby, platných cien a termínu dodania služby požadovaného používateľom označené ako „potvrdenie objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny má poskytovateľ povinnosť vyžiadať od používateľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu používateľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany poskytovateľa sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa, ktoré používateľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia používateľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu používateľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii služby, ktorej predaj je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene služieb, údaj o dodacej lehote služby, názov a údaje o mieste, kde má byť služba dodaná a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne dodania služby na dohodnuté miesto pre používateľa, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 01.01.2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník službu ešte neprijal a nezaplatil.

2.5
Zakúpenú službu je možné používať iba na svoje vlastné účely. Nie je možné prenášať ani povoľovať používanie vytvoreného účtu pre službu inou osobou, ani sa zapojiť do podvodných transakcií, poskytovať vo svojom profile nepravdivé informácie alebo sa zaregistrovať pre službu, ani vytvárať viacnásobné alebo duplicitné účty, zasahovať do poskytovania alebo používania služby inými používateľmi.

2.6
Poskytovateľ si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť prístup k službe:

 • ak je správanie na stránke alebo službe nevhodné, nebezpečné, nečestné alebo porušujúce tieto podmienky; alebo
 • ak je to potrebné na ochranu poskytovateľa a jeho používateľov alebo verejnosti. V prípade neuhradených platobných povinností, poskytovateľ pozastaví alebo zruší účet používateľa služby.

3. Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1
Poskytovateľ je povinný:

 • dodať na základe objednávky používateľovi služby v dohodnutej kvalite a termíne, najmä prístup k zakúpenej službe a využívanie jednotlivých funkcionalít tejto služby,
 • zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR,
 • odovzdať používateľovi najneskôr spolu so službou v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie služby a ďalšie doklady predpísane platnými právnymi predpismi (digitálny obsah/licenciu).

3.2
Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za službu od používateľa za prevádzkovanie služby.

3.3
Poskytovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti alebo nefunkčnosti služby nie je schopný zabezpečiť poskytnutie služby používateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, ktorá je uvedená na webovej stránke, pokiaľ sa s používateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude používateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady za službu alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené bezodkladne, najneskôr v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

3.4
Poskytovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby. V prípade prerušenia, výpadku alebo iného nedostatku poskytnutej služby nevzniká používateľovi automaticky nárok na vrátenie ceny. Poskytovateľ vyhodnocuje každú žiadosť používateľa o refundáciu osobitne v rámci podmienok reklamačného konania uvedených v článku 8.

3.5
Poskytovateľ nezaručuje, že služba splní špecifické požiadavky používateľa nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk).

3.6
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.

3.7
Poskytovateľ si vyhradzuje právo v rámci diskusie, ktoré bude moderovaná majiteľom webovej stránky, vymazať – prípadne nezverejniť nevhodné (vulgárne) príspevky.

4. Práva a povinnosti používateľa

4.1
Používateľ služby je povinný:

 • prevziať poskytnutú službu,
 • zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú úhradu za službu v dohodnutej lehote splatnosti,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa.

4.2
Používateľ má právo na poskytnutie služby v kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3
Používateľ nie je oprávnený úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.

4.4
Používateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové údaje tretím osobám.

4.5
Zakúpením služby vzniká používateľovi nárok na prístup k zakúpenému obsahu cez webovú stránku akv-tv.com. Používateľ nie je oprávnený sťahovať a akýmkoľvek spôsobom ďalej šíriť zakúpený obsah či poskytovať obsah zverejnený v službe tretím osobám.

4.6
Používateľ smie zakúpený obsah používať iba na osobnú potrebu a v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Používateľ nesmie konať žiadnym z nižšie uvedených spôsob, ani ich nesmie podporovať, ani umožniť, ani spôsobiť, aby tak konala tretia osoba:

 • používať službu na komerčné alebo verejné účely,
 • používať službu na nezákonné alebo nevhodné účely,
 • zhotovovať kópie/rozmnoženiny, požičiavať, predávať, vysielať alebo inak šíriť, pozmeňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom vykonávať alebo upravovať obsah služby,
 • obchádzať, upravovať, odstraňovať, meniť alebo akýmkoľvek iným spôsobom manipulovať so zabezpečením, šifrovaním alebo inou technológiou alebo softvérom, ktorý je súčasťou služby poskytovateľa,
 • poskytovať prístupové údaje tretím osobám,
 • inak používať službu v rozpore s autorským zákonom alebo inými zákonmi alebo týmito obchodnými podmienkami.

4.7
Používanie zakúpenej služby v rozpore s Článkom 4 vždy predstavuje podstatné porušenie zmluvy a môže viesť k ukončeniu poskytovania služby a zrušeniu užívateľského účtu poskytovateľom.

5. Služba, platobné podmienky za poskytnutie služby

5.1
Službou sa rozumie poskytnutie prístupu k videám, ktoré poskytovateľ priebežne zaraďuje podľa svojho vlastného uváženia na webovú stránku akv-tv.com. Používateľ získa prístup k obsahu, ktorý je poskytovaný na platforme poskytovateľa, ihneď po tom, ako si službu objedná a prijme zmluvu.

5.2
Poskytovateľ upozorňuje, že vzhľadom na obsah poskytovaných služieb, tieto prezentujú iba všeobecné informácie, nikoho na nič nenavádzajú a nie sú náhradou návštevy lekára.

5.3
Poskytovateľ ponúka používateľom nasledovné balíčky služieb vo forme predplatného:

 • Mesačný paušál
 • Ročné členstvo
 • VIP členstvo

V prípade, že sa používateľ rozhodne ukončiť zmluvu o poskytovaní služby (predplatné) pred uplynutím zakúpenej doby, už zaplatené predplatné nebude za príslušné obdobie používateľovi vrátené a používateľ má právo pokračovať v používaní služby do konca daného predplateného obdobia. Po jeho uplynutí sa prístup k službe deaktivuje.

5.4
Poskytovateľ vystaví používateľovi po objednaní služby doklad o úhrade.

5.5
Po úhrade predplatného sa používateľ služby môže prihlásiť k zakúpenému druhu obsahu.

6. Úhrada za službu

6.1
Používateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi úhradu uvedenú v doklade, a to bezhotovostným prevodom pomocou kreditnej alebo debetnej karty.

6.2
Použitie zvoleného spôsobu platby môže byť blokované v prípade dôvodného podozrenia z podvodného konania alebo iného protiprávneho konania.

6.3
V prípade, ak používateľ zaplatí poskytovateľovi úhradu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá úhrada za službu pripísaná na účet poskytovateľa.

6.4
V prípade zakúpenia služby predplatného platí, že pokiaľ používateľ službu nezruší, obdobie odberu obsahu sa automaticky predlží o ďalšie obdobie podľa zvolené balíčka dopredu. Pred koncom predplatného, najneskôr 5 dní vopred poskytovateľ zašle používateľovi e-mailom upozornenie na predĺženie doby predplatného.

6.5
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku ceny predplatného v rámci platenej služby. Ak s takouto zmenou sumy nebude používateľ súhlasiť, môže zrušiť svoj odber predplatného.

6.6
Spôsoby platieb:

 • prostredníctvom platobnej brány Stripe.

 

6.7
Zrušenie a vrátenie platby:

Všeobecné podmienky zrušenia: V prípade zakúpenia predplatného nie je možné platbu vrátiť späť v prípade, ak už bol zakúpený obsah používateľovi služby poskytnutý.

Vyššia moc: Tu uvedené storno podmienky sa nemusia uplatňovať v prípade mimoriadnych situácií, ktoré sú mimo kontroly poskytovateľov služieb, ktoré znemožňujú praktické vykonávanie dohodnutých služieb, ako sú evakuácie v dôsledku zemetrasenia, hurikánu, požiaru, povodne, vojny, nepokoje alebo iné podobné katastrofy. V takýchto prípadoch môže poskytovateľ služby na základe vlastného uváženia vydať vrátenie platby za podmienok, ktoré sa líšia od vybratých pravidiel poskytovateľa služieb týkajúcich sa zrušenia.

7. Duševné vlastníctvo

7.1.
Poskytovateľ si zachováva všetky práva, vlastnícke práva a záujmy v súvislosti s poskytovanými službami, technológiou a softvérom použitým na ich poskytovanie, všetkou elektronickou dokumentáciou a obsahom dostupným prostredníctvom služby a všetkým duševným vlastníctvom a vlastníckym právom. S výnimkou práv na prístup a používanie zakúpenej služby uvedených v týchto podmienkach nič z týchto podmienok neudeľuje ani nevyjadruje žiadne z našich práv duševného vlastníctva ani vlastnícke práva pre kohokoľvek vrátane vás.

7.2.
Obsah zahrnutý v platforme je chránený autorským právom, alebo iným právom duševného vlastníctva a je majetkom poskytovateľa.

7.3.
V súvislosti s uzatvorením zmluvy poskytovateľ udeľuje používateľovi nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na sledovanie obsahu zakúpenej služby. Používateľ smie službu a jej obsah používať iba v súlade so zmluvou, týmito obchodnými podmienkami a výhradne na súkromné účely.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1
Poskytovateľ zodpovedá za chyby poskytnutej služby a používateľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u poskytovateľa podľa platného reklamačného poriadku.

8.2
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.

8.3
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na službu zakúpenú používateľom služby a prevádzkovanú poskytovateľom vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke poskytovateľa akv-tv.com.

8.4
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5
Používateľ služby má právo uplatniť si u poskytovateľa záruku len na službu, ktorá vykazuje chyby, ktorú zavinil poskytovateľ, vzťahuje sa na ňu záruka a bola zakúpená u poskytovateľa.

8.6
Používateľ služby je povinný skontrolovať prevádzku služby po jej poskytnutí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto chyby mala služba už v čase jej poskytnutia.

8.7
Počas záručnej doby má používateľ služby právo na bezplatné odstránenie chyby po oznámení poskytovateľovi. K uplatneniu reklamácie služby je používateľ služby povinný predložiť akýkoľvek doklad, z ktorého je zrejmé, že služba bola zakúpená u poskytovateľa a že táto je ešte v záručnej dobe.

8.8
Reklamácie vybavuje poskytovateľ v pracovných dňoch a to cez e-mailovú adresu: akv@akv.sk

8.9
Poskytovateľ je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek svojej prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“)

8.10
V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je poskytovateľ povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.11
Používateľ služby je povinný reklamovať chyby služby u poskytovateľa bez zbytočného odkladu, inak používateľovi služby zaniká právo voči poskytovateľovi na bezplatné odstránenie chyby.

8.12
Poskytovateľ alebo určená osoba vydá používateľovi služby potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej poskytovateľom, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby služby v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť používateľovi služby ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak používateľ služby má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13
Používateľ služby nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol poskytovateľ v dobe uzatvárania zmluvy o prevádzkovaní služby upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva o prevádzkovaní služby uzatvorená, musel vedieť.

8.14
Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť používateľovi služby novú službu, ak to používateľovi služby nespôsobí závažné ťažkosti.

8.15
Nárok na uplatnenie záruky u poskytovateľa používateľom služby zaniká:

 1. ak používateľ služby nepreukáže, že službu zakúpil u poskytovateľa,
 2. neoznámením zjavných chýb pri poskytnutí služby,
 3. uplynutím záručnej doby služby,
 4. neodborným zásahom alebo iným zásahom vyššej moci,
 5. zásahom do služby tomu neoprávnenej osoby.

8.17
Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odstránenie chyby služby,
 2. poskytnutie novej služby,
 3. vrátením úhrady za službu,
 4. vyplatením primeranej zľavy z úhrady za službu,
 5. písomnou výzvou na prevzatie poskytovateľom určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

8.18
Poskytovateľ je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie používateľovi služby vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu.

8.19
Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba bude spĺňať požiadavky na kvalitu službu v súlade s charakterom ponúkanej služby a uzavretou zmluvou. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania používateľovi (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa poskytnutia služby používateľovi služby.

8.20
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej používateľ služby nemohol užívať službu z dôvodu záručnej opravy služby.

8.21
V prípade poskytnutia novej služby dostane používateľ služby doklad, na ktorom bude uvedená nová služba, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a dokladu o úhrade za službu a tohto reklamačného dokladu. V prípade poskytnutia novej služby začne plynúť záručná doba znovu od poskytnutia novej služby, ale iba na novú službu.

8.22
Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.23
Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia používateľa služby podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. poskytovateľ zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 2. poskytovateľ poskytne novú službu.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohla byť služba riadne užívaná ako bez chyby, poskytovateľ vybaví reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. poskytnutím inej novej služby, funkčnej, s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, alebo
 2. v prípade, že nemôže poskytovateľ poskytnúť inú novú službu, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybnú službu.

8.24
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.25
Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.26.
Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.27.
V prípade, že poskytovateľ ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba služby objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si používateľ služby uplatniť svoje právo na odstránenie chyby služby prostredníctvom súdu.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1
Poskytovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Používateľ služby súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v zmysle týchto pravidiel (kliknutím sem sa Vám zobrazí Ochrana osobných údajov).

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, nemožnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy

10.1
Poskytovateľ oboznamuje používateľa, ktorý je spotrebiteľom, že v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že tento nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Uzatvorením tejto zmluvy používateľ výslovne udeľuje súhlas s poskytovaním služby.

10.2
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať službu používateľovi služby v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať používateľa služby a vrátiť mu už zaplatenú sumu za službu dohodnutú v zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil používateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo používateľa dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým používateľovi služby nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.3
Používateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že poskytovateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji u alebo poskytovaní služieb.

10.4
V ostatných prípadoch neuvedených v článku 10.1 môže používateľ služby u poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na adresu Bosákova 7, 85104 Bratislava. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

10.5
Odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu služby, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov, spôsob, akým má poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dátum.

10.6
Ak používateľ služby odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej používateľ služby odstúpil.

10.7
Po odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti používateľovi služby všetky platby, ktoré používateľ služby preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Platby budú používateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude poskytovateľovi doručené oznámenie používateľa služby o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil používateľ služby pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo používateľa služby dohodnúť sa s poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým používateľovi služby nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.8
V prípade, že používateľ nesplní niektorú z povinností uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a poskytovateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.7. týchto všeobecných obchodných podmienok používateľovi služby a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním služby.

10.9
Používateľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý poskytovateľ nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré poskytovateľ nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal poskytovateľa; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy poskytovateľa u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

11. Trvanie zmluvy a jej ukončenie

11.1
Zmluva o poskytovaní služby sa uzatvára na obdobie predplatného v dĺžke 1 mesiac / 12mesiacov a je automaticky predlžovaná vždy o 1/mesiac alebo 12/mesiacov podľa zvoleného predplatného, kým používateľ alebo poskytovateľ zmluvu o poskytovaní služby neukončí v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

11.2
Poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvu s okamžitou platnosťou a zneprístupniť službu používateľovi ak:

 1. je používateľ v omeškaní s platbou počas najmenej 1 (jeden) deň,
 2. používateľ služby poruší tieto obchodné podmienky,
 3. služba je používaná neoprávnene alebo existuje dôvodné podozrenie, že dochádza k neoprávnenému používaniu,
 4. používateľ iným spôsobom podstatne porušil zmluvu alebo opakovane porušil zmluvu.

 

11.3
Používateľ je oprávnený ukončiť zmluvu formou výpovede bez udania dôvodu, a to buď e-mailom, listom alebo iným preukázateľným spôsobom. Zmluva bude ukončená ku koncu preplateného obdobia platnosti zmluvy.

12. Alternatívne riešenie sporov

12.1
Používateľ služby – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má používateľ služby – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom používateľ služby – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na poskytovateľa je akv@akv.sk Používateľ služby – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi používateľom služby – spotrebiteľom a poskytovateľ, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,00 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od používateľa služby – spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu 5,00 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

12.2
Používatelia služieb – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Používateľ služby – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Používateľ služby – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Používateľ služby – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

13. Záverečné ustanovenia

13.1
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená ich umiestnením na internetovej stránke poskytovateľa.

13.2
V prípade, ak je zmluva o prevádzkovaní služby uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.3
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

13.4
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.5
V prípade, že je registrovaný používateľ občanom iného štátu ako Slovenskej republiky, právne vzťahy vznikajúce a spojené so službou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

13.6
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.12.2021

V Bratislave, dňa 01.12.2021

Časť II. Obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

1. Všeobecné ustanovenia

1.1
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služby (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je spoločnosť AKV – Ambulancia klinickej výživy, s.r.o., so sídlom Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 46 766 936, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83436/B (ďalej len „poskytovateľ“) a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom (tiež ako „používateľ“), ktorej predmetom je poskytnutie služby (predplatné videí) na doméne a subdoménach internetovej stránky akv.sk a na platformách Google Play a Apple Store. Službou sa rozumie poskytnutie práva používateľovi k zakúpenému videu, vrátane prístupových údajov podľa záväznej objednávky.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

e-mail: akv@akv.sk
telefón: +421 2 212 999 27
poštová adresa: Bosákova 7, 85104 Bratislava

1.2
Používateľom sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej tiež ako „podnikateľ“).

1.3 Podnikateľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4
Používateľ ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačné údaje, telefónne číslo, e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa.

1.5
Používateľ – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky, ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto Obchodných podmienkach Časť II. môžu byť odlišné ako v Obchodných podmienkach Časť I. pre spotrebiteľov.

1.6
Zmluvné strany sa dohodli, že používateľ odoslaním objednávky poskytovateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ, na základe ktorej poskytovateľ dodá službu prezentovanú na predmetnej internetovej stránke používateľovi a na všetky vzťahy medzi poskytovateľom a používateľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmluvy a reklamácii služby.

1.7
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.8
Právne vzťahy poskytovateľa s používateľom, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani rámcovou zmluvou medzi poskytovateľom a používateľom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Registrácia a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy s podnikateľom

2.1
Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy používateľa poskytovateľom vo forme používateľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa alebo na platformách Google Play a Apple Store (ďalej len „objednávka“). Všetky ceny za služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane DPH. Podmienkou uzatvorenia zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky.

2.2.
Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční poskytovateľ najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky používateľ a po overení dostupnosti služby, platných cien a termínu dodania služby požadovaného používateľ označené ako „potvrdenie objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny má poskytovateľ povinnosť vyžiadať od používateľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu používateľa so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany poskytovateľa sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa, ktoré používateľ obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia používateľa o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu používateľa mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii služby, ktorej predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene služby alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote služby, názov a údaje o mieste, kde má byť služba dodaná a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy služby na dohodnuté miesto doručenia používateľa, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4.
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník službu ešte neprijal a nezaplatil.

2.5
Zakúpenú službu je možné používať iba na svoje vlastné účely. Nie je možné prenášať ani povoľovať používanie vytvoreného účtu pre službu inou osobou, ani sa zapojiť do podvodných transakcií, poskytovať vo svojom profile nepravdivé informácie alebo sa zaregistrovať pre službu, ani vytvárať viacnásobné alebo duplicitné účty, zasahovať do poskytovania alebo používania služby inými používateľmi.

2.6
Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť prístup k službe:

 • ak je správanie na stránke alebo službe nevhodné, nebezpečné, nečestné alebo porušujúce tieto podmienky; alebo
 • (ak je to potrebné na ochranu poskytovateľa a jeho používateľov alebo verejnosti. Používanie služby môže poskytovateľ kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť z akéhokoľvek dôvodu. Je možné deaktivovať účet v prípade kontaktovania poskytovateľa služby. V prípade neuhradených platobných povinností, poskytovateľ pozastaví alebo zruší účet používateľa služby.

3. Práva a povinnosti poskytovateľa

3.1
Poskytovateľ je povinný:

 • dodať na základe objednávky používateľovi služby v dohodnutej kvalite a termíne, najmä prístup k zakúpenej službe a využívanie jednotlivých funkcionalít tejto služby,
 • zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR,
 • odovzdať používateľovi najneskôr spolu so službou v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie služby a ďalšie doklady predpísane platnými právnymi predpismi (digitálny obsah/licenciu).

3.2
Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie úhrady za službu od používateľa za prevádzkovanie služby.

3.3
Poskytovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti alebo nefunkčnosti služby nie je schopný zabezpečiť poskytnutie služby používateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, ktorá je uvedená na webovej stránke, pokiaľ sa s používateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude používateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady za službu alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené bezodkladne, najneskôr v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

3.4
Poskytovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby. V prípade prerušenia, výpadku alebo iného nedostatku poskytnutej služby nevzniká používateľovi automaticky nárok na vrátenie ceny. Poskytovateľ vyhodnocuje každú žiadosť používateľa o refundáciu osobitne v rámci podmienok reklamačného konania podľa článku 8.

3.5
Poskytovateľ nezaručuje, že služba splní špecifické požiadavky používateľa nezodpovedá za škody tým spôsobené (ušlý zisk).

3.6
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát, či za dočasné prerušenie služby.

3.7
Poskytovateľ si vyhradzuje právo v rámci diskusie, ktoré bude moderovaná majiteľom webovej stránky vymazať prípadne nezverejniť nevhodné (vulgárne) príspevky.

4. Práva a povinnosti používateľa – podnikateľa

4.1
Používateľ je povinný:

 • prevziať poskytnutú službu,
 • zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú úhradu za službu v dohodnutej lehote splatnosti,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa.

4.2
Používateľ má právo na poskytnutie služby v kvalite a termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4.3
Používateľ nie je oprávnený úmyselne zneužívať systém alebo inak preťažovať server.

4.4
Používateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové údaje tretím osobám.

4.5
Zakúpením služby vzniká používateľovi nárok na prístup k zakúpenému obsahu cez webovú stránku. Používateľ nie je oprávnený sťahovať a akýmkoľvek spôsobom ďalej šíriť zakúpený obsah či poskytovať obsah zverejnený v službe tretím osobám. Zakúpením služby nevzniká používateľovi nárok na

4.6
Používateľ smie zakúpený obsah používať iba na osobnú potrebu a v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Používateľ nesmie konať žiadnym z nižšie uvedených spôsob, ani ich nesmie podporovať, ani umožniť, ani spôsobiť, aby tak konala tretia osoba:

 • používať službu na komerčné alebo verejné účely,
 • používať službu na nezákonné alebo nevhodné účely,
 • zhotovovať kópie/rozmnoženiny, požičiavať, predávať, vysielať alebo inak šíriť, pozmeňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom vykonávať alebo upravovať obsah služby,
 • obchádzať, upravovať, odstraňovať, meniť alebo akýmkoľvek iným spôsobom manipulovať so zabezpečením, šifrovaním alebo inou technológiou alebo softvérom, ktorý je súčasťou služby poskytovateľa,
 • poskytovať prístupové údaje tretím osobám
 •  inak používať službu v rozpore s autorským zákonom alebo inými zákonmi alebo týmito obchodnými podmienkami.

 

4.7
Používanie služby v rozpore s Článkom 4 vždy predstavuje podstatné porušenie zmluvy a môže viesť k ukončeniu poskytovania služby a zrušeniu užívateľského účtu.

5. Služba, platobné podmienky za poskytnutie služby pre podnikateľov

5.1
Služba obsahuje predplatné videí, ktoré poskytovateľ priebežne zaraďuje podľa svojho vlastného uváženia. Používateľ získa prístup k obsahu, ktorý je poskytovaný na platforme poskytovateľa, ihneď po tom, ako si službu objedná a prijme zmluvu.

5.2
Poskytovateľ upozorňuje, že vzhľadom na obsah poskytovaných služieb, tieto prezentujú iba všeobecné informácie, nikoho na nič nenavádzajú a nie sú náhradou návštevy lekára.

5.3
Poskytovateľ ponúka používateľ nasledovné balíčky služieb vo forme predplatného:

 • Mesačný paušál
 • Ročné členstvo
 • VIP členstvo

 

V prípade, že sa používateľ rozhodne ukončiť zmluvu o poskytovaní služby (predplatné) pred uplynutím zakúpenej doby, už zaplatené predplatné nebude za príslušné obdobie používateľovi vrátené a používateľ má právo pokračovať v používaní služby do konca daného predplateného obdobia. Po jeho uplynutí sa prístup k službe deaktivuje.

5.4
Poskytovateľ vystaví používateľovi po objednaní služby doklad o úhrade.

5.5
Poskytovateľ je platcom DPH. Všetky ceny služieb sú uvedené vrátane DPH.

6. Úhrada za službu

6.1
Používateľ služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi úhradu uvedenú v doklade, a to bezhotovostným prevodom pomocou kreditnej alebo debetnej karty.

6.2
Použitie zvoleného spôsobu platby môže byť blokované v prípade dôvodného podozrenia z podvodného konania alebo iného protiprávneho konania.

6.3
V prípade, ak používateľ zaplatí poskytovateľovi úhradu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá úhrada za službu pripísaná na účet poskytovateľa.

6.4
V prípade zakúpenia služby predplatného platí, že pokiaľ používateľ službu nezruší, obdobie odberu obsahu sa automaticky predlží o ďalšie obdobie dopredu podľa zvoleného predplatného. Pred koncom predplatného, najneskôr 5 dní vopred poskytovateľ zašle používateľ e-mailom upozornenie na predĺženie doby predplatného.

6.5
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku ceny mesačného predplatného v rámci platenej služby. Ak s takouto zmenou sumy nebude používateľ súhlasiť, môže zrušiť svoj odber mesačného predplatného

6.6
Spôsoby platieb:

 • prostredníctvom platobnej brány Stripe,

 

6.7 Zrušenie a vrátenie platby:

Všeobecné podmienky zrušenia: V prípade zakúpenia predplatného nie je možné platbu vrátiť späť v prípade, ak už bol zakúpený obsah používateľovi služby poskytnutý.

Vyššia moc: Tu uvedené storno podmienky sa nemusia uplatňovať v prípade mimoriadnych situácií, ktoré sú mimo kontroly poskytovateľov služieb, ktoré znemožňujú praktické vykonávanie dohodnutých služieb, ako sú evakuácie v dôsledku zemetrasenia, hurikánu, požiaru, povodne, vojny, nepokoje alebo iné podobné katastrofy. V takýchto prípadoch môže poskytovateľ služby na základe vlastného uváženia vydať vrátenie platby za podmienok, ktoré sa líšia od vybratých pravidiel poskytovateľa služieb týkajúcich sa zrušenia.

7. Duševné vlastníctvo

7.1
Poskytovateľ si zachováva všetky práva, vlastnícke práva a záujmy v súvislosti s poskytovanými službami, technológiou a softvérom použitým na ich poskytovanie, všetkou elektronickou dokumentáciou a obsahom dostupným prostredníctvom služby a všetkým duševným vlastníctvom a vlastníckym právom. S výnimkou vašich práv na prístup a používanie zakúpenej služby uvedených v týchto podmienkach nič z týchto podmienok neudeľuje ani nevyjadruje žiadne z našich práv duševného vlastníctva ani vlastnícke práva pre kohokoľvek vrátane vás.

7.2
Obsah zahrnutý v platforme je chránený autorským právom, alebo iným právom duševného vlastníctva a je majetkom poskytovateľa.

7.3
V súvislosti s uzatvorením zmluvy poskytovateľ udeľuje používateľovi nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na sledovania obsahu služby. Používateľ smie službu a jej obsah používať iba v súlade so zmluvou, týmito obchodnými podmienkami a výhradne na súkromné účely.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) pre podnikateľov

8.1
Poskytovateľ zodpovedá za chyby služby a používateľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u poskytovateľa podľa platného reklamačného poriadku.

8.2
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento Reklamačný poriadok.

8.3
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na službu zakúpený používateľom služby a prevádzkovanú poskytovateľom vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.

8.4
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5
Používateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa záruku len na službu, ktorá vykazuje chyby, ktoré zavinil poskytovateľ, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u poskytovateľa.

8.6
Používateľ je povinný skontrolovať prevádzku služby po jej poskytnutí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto kontrole, len keď preukáže, že tieto chyby mala služba už v čase jej poskytnutia.

8.7
Počas záručnej doby má používateľ právo na bezplatné odstránenie chyby po oznámení poskytovateľovi. K uplatneniu reklamácie služby je používateľ služby povinný predložiť akýkoľvek doklad, z ktorého je zrejmé, že služba bola zakúpená u poskytovateľa a že táto je ešte v záručnej dobe.

8.8
Reklamácie vybavuje poskytovateľ písomne alebo elektronicky.
Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu (kliknutím sem sa Vám zobrazí reklamačný formulár). Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

8.9
Používateľ je povinný reklamovať chyby služby u poskytovateľa bez zbytočného odkladu, inak používateľovi zaniká právo voči poskytovateľovi na bezplatné odstránenie chyby.

8.10
Na vybavenie reklamácie používateľa, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom upravená, reklamácie podnikateľov v zmysle týchto Obchodných podmienok sa však naša spoločnosť zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.

8.11
Používateľom nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol poskytovateľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.12
Poskytovateľ si vyhradzuje právo namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

8.13
Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opravenej služby,
 2. výmenou služby,
 3. vrátením kúpnej ceny,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
 5. písomnou výzvou na prevzatie poskytovateľom určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

 

8.14
Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkanej služby po dobu jej poskytovania používateľovi a začína plynúť odo dňa prevzatia služby používateľom. Pokiaľ používateľ službu kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami poskytovateľa v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.).Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

8.15
Záručná doba uvedená v Obchodných podmienkach pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi, je v súlade s Občianskym zákonníkom a nemá vzťah k podnikateľom a na tieto všeobecné obchodné podmienky sa teda neuplatňuje.

8.16
Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej používateľ nemohol používať službu z dôvodu záručnej opravy.

8.17
Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.18
Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude služba opravená. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa poskytovateľ s používateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny služby. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

8.19
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, poskytovateľ je oprávnený chybnú službu vymeniť za službu s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

8.20
Ak je dodaním služby s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže používateľ:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradnej služby za vadnú službu,
 2. požadovať odstránenie vád opravou služby, ak sú vady opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4.  odstúpiť od zmluvy.


8.21
Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

8.22
Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.23
Oprávnenie používateľa na uplatnenie reklamácie chyby služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa o odstránenie chyby služby podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.24
V prípade, že poskytovateľ ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si používateľ uplatniť svoje právo na odstránenie chyby služby prostredníctvom súdu. 

9. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom

9.1
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nedostupnosti služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať službu používateľov v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať používateľa a vrátiť zaplatenú cenu uvedenú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil používateľ pri svojej platbe.

9.2
Používateľ môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

10. Trvanie zmluvy a jej ukončenie

10.1
Zmluva o poskytovaní služby sa uzatvára na obdobie predplatného v dĺžke 1 mesiac / 12 mesiacov a je automaticky predlžovaná vždy o ďalšie obdobie podľa zvoleného balíka, kým používateľ alebo poskytovateľ zmluvu o poskytovaní služby neukončí v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

10.2
Poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvu s okamžitou platnosťou a zneprístupniť službu používateľovi ak:

 1. je používateľ v omeškaní s platbou počas najmenej 1 (jeden) deň,
 2. používateľ služby poruší tieto obchodné podmienky,
 3. služba je používaná neoprávnene alebo existuje dôvodné podozrenie, že dochádza k neoprávnenému používaniu,
 4. používateľ iným spôsobom podstatne porušil zmluvu alebo opakovane porušil zmluvu.

 

10.3
Používateľ je oprávnený ukončiť zmluvu formou výpovede bez udania dôvodu, a to buď e-mailom, listom alebo iným preukázateľným spôsobom. Zmluvy bude ukončená ku koncu preplateného obdobia platnosti zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia

11.1
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.

11.2
V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.4
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

V Bratislave, dňa 01.12.2021

Pridajte sa!

Prihláste sa už dnes k odoberaniu nášho newslettra. Z nových odberateľov, každý mesiac žrebujeme troch, ktorým venujeme knihu Sendviče na zdravie.

Staňte sa predplatiteľom AKV a získajte prístup k prémiovým videám a archívu.