Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1.
NAŠE ÚDAJE
Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť
Obchodné meno: AKV- Ambulancia klinickej výživy, s.r.o.
reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 30348/B
Sídlo: Bosákova 7, Bratislava 851 04
IČO: 35 872 586
DIČ: 2021796183
IČ DPH: SK 2021796183
email: akv@akv.sk
tel.: +421 2 212 999 27
(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD A OBDOBIE
Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov, príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, e-mail. tel. č., údaje o objednávke a platbe na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov.

Dodávateľské zmluvy

Osobné údaje dodávateľov a ich kontaktných osôb spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, zastupovanie organizácie, tel. č., e-mail na účely uzatvorenia a plnenia dodávateľskej zmluvy. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho ukončení pre prípad, žeby niektorá zo zmluvných strán uplatnila svoje nároky. Komunikáciu v rámci predzmluvných vzťahov uchovávame 6 mesiacov.

Eshop

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, adresa na dodacie účely, e-mail. tel. č., údaje o objednávke a platbe na nasledovný účel:

  • prijatie a zaevidovanie objednávky,
  • vybavenie objednávky,
  • dodanie služby zákazníkovi,
  • evidencia zmlúv,
  • vytvorenie užívateľského účtu.

 

Právnym základom na ich spracúvanie je:

  • plnenie zmluvy,
  • súhlas v prípade vytvorenia užívateľského účtu.

 

Osobné údaje v rámci užívateľského účtu pri predaji tovaru spracúvame len so súhlasom zákazníka a pri predaji digitálneho produktu na právnom základe plnenia zmluvy. Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame maximálne 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov po jej zániku. Osobné údaje v užívateľskom účte sa uchovávajú počas obdobia registrácie na webovom sídle. 

Reklamácie

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, adresa na dodacie účely, e-mail. tel. č., číslo bankového účtu, údaje reklamovanom tovare za účelom prijatia, zaevidovania a vybavenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti. Osobné údaje uchovávame 5 rokov odo dňa vybavenia reklamácie.

Kontaktný formulár

Osobné údaje záujemcov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email a predmet správy so zámerom prijať a vybaviť váš dopyt. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy súvisiace s uzatvorením zmluvy. Osobné údaje uchovávame max. 6 mesiacov.

Marketing

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, email a tel. č. na účely priameho marketingu, aby sme vás informovali o našich ponukách, novinkách a akciách. Ak ste naším zákazníkom, právnym základom na ich spracúvanie je náš oprávnený záujem. Ak nie ste naším zákazníkom, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel len s vaším súhlasom. Súhlas prejavíte vyplnením formuláru na prihlásenie sa na newsletter. Osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov, prípadne kratšie, ak svoj súhlas odvoláte alebo budete namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov.

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Súťaž

Osobné údaje súťažiacich spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa pre doručenie a email za účelom účasti na súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdania cien. Vaše osobné údaje spracúvame len s vaším súhlasom. Osobné údaje súťažiacich spracúvame iba počas trvania súťaže a potom ich zlikvidujeme. Osobné údaje výhercov uchovávame 10 rokov na účtovné účely.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte zakliknutím súhlasu na vyskakovacej lište. Cookies uchovávame 15 mesiacov.

3. SÚHLAS

Osobné údaje spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v prípadoch, ak ich spracúvanie nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo ak to nie je naším oprávneným záujmom. Tieto údaje spracúvame iba počas trvania súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na akv@akv.sk alebo kliknutím na link, ktorý sa nachádza v každom emaily.

4. OSOBY MLADŠIE AKO 16 ROKOV
Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame.

5. PRÍJEMCOVIA
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o doručovateľa – kuriérsku spoločnosť, orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty. Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

  • fullservisovú agentúru, ktorá zabezpečuje vybavovanie objednávok a odosielanie zásielok,
  • účtovnícku firmu,
  • poskytovateľa webhostingu.

6. TRETIE KRAJINY
Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA, v súvislosti s používaním služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

7. SŤAŽNOSŤ
Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email akv@akv.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

8. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
ko spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä SSL certifikát web stránky, antivírusové programy, politiku silných hesiel. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pridajte sa!

Prihláste sa už dnes k odoberaniu nášho newslettra. Z nových odberateľov, každý mesiac žrebujeme troch, ktorým venujeme knihu Sendviče na zdravie.

Staňte sa predplatiteľom AKV a získajte prístup k prémiovým videám a archívu.